Tự hào truyền thống ngành tuyên giáo
Lượt xem: 13
LCĐT - Cách đây 91 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”. Sau khi được phát hành, tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám” đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ngược dòng lịch sử, ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại trong tiến trình cách mạng của tỉnh. Trong suốt 74 năm, trải qua 16 kỳ đại hội, từ Đại hội lần thứ I (năm 1951) đến Đại hội lần thứ XVI (năm 2020), mỗi kỳ đại hội đã đánh dấu bước trưởng thành và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền góp phần kháng chiến chống thực dân Pháp, đấu tranh tiễu phỉ, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền và các đoàn thể cứu quốc đã tuyên truyền, phát động phong trào tăng gia sản xuất, thi đua diệt giặc đói bằng các biện pháp khai hoang phục hóa, động viên thanh niên gia nhập đội du kích và đăng ký gia nhập bộ đội chủ lực; phong trào “Bình dân học vụ” diễn ra sôi nổi...

Đồng chí Dương Đức Huy chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2021

Ngày 1/11/1950, tỉnh Lào Cai được giải phóng, chấm dứt hàng thập niên Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chịu cảnh áp bức đô hộ của thực dân Pháp. Đây là thời kỳ gian khổ và oanh liệt của cách mạng Lào Cai, trong đó công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức cách mạng của người dân, làm chuyển biến ý thức đấu tranh từ tự phát sang tự giác đấu tranh cách mạng của Nhân dân. Tuy bộ máy, tổ chức tuyên giáo chưa thành hệ thống nhưng hằng năm, các cấp ủy đảng đã ban hành các chỉ thị, thông tư có nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị gắn với công tác huấn luyện, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã góp phần tạo nên sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để chiến thắng kẻ thù. Nhiệm vụ là tập trung vào giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giác ngộ xã hội chủ nghĩa, chống đế quốc Mỹ và tay sai, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức. Công tác báo chí, truyền thanh được chú trọng; mạng lưới thông tin, tuyên truyền ở cơ sở dần được xây dựng, hệ thống truyền thanh vô tuyến, hữu tuyến phát triển mạnh. Công tác văn hóa, văn nghệ là một trong những mặt trận quan trọng trong công tác tư tưởng, đã thành lập đội thông tin, tuyên truyền lưu động… Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng địa phương.

Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc tỉnh cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục nhanh chóng hậu quả chiến tranh, kiến thiết đất nước, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Những kết quả nổi bật sau 15 năm hợp nhất, công tác tuyên giáo tỉnh Hoàng Liên Sơn có bước trưởng thành. Mặc dù vẫn còn những hạn chế, nhưng công tác tuyên giáo đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tháng 10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã luôn gắn liền với đời sống chính trị, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, động viên các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động và đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng.

Trải qua 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã góp phần to lớn vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc ban hành các nghị quyết, đề án về công tác chính trị, tư tưởng qua các giai đoạn đã tạo bước chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực tuyên giáo. Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới, đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia; đổi mới hình thức viết bài thu hoạch bằng trả lời trắc nghiệm các câu hỏi liên quan đến nghị quyết và chương trình hành động. Công tác lịch sử Đảng được tích cực thực hiện, đã xuất bản bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập từ khóa I đến khóa XIV. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa giáo được chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh Lào Cai đã có 17 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân được Chủ tịch nước gửi thư khen, 636 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 14.385 tập thể, cá nhân được cấp huyện, cơ sở khen thưởng.

Việc thực hiện mô hình ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã đi vào nền nếp, thường xuyên, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức chính trị. Phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác những luận điểm và việc làm tiêu cực trong đời sống xã hội, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong từng giai đoạn, công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được các ngành và địa phương chú trọng thực hiện. Nhờ đó, Lào Cai từ 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước đã bứt phá trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc...

Những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, của các bộ, ban, ngành và của tỉnh.

Vinh dự và tự hào trước những thành tựu to lớn đó, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh càng ý thức được trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự bùng nổ của thông tin đa chiều trên không gian mạng, cộng với sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động… đòi hỏi ngành tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời định hướng, giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Mỗi cán bộ ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải thật sự năng động, nghiêm túc, khoa học, có năng lực tập hợp, rèn luyện kỹ năng nói, viết thuyết phục, luôn thấm nhuần sâu sắc truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh “đi trước, mở đường”, góp phần để Lào Cai sớm trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Dương Đức Huy

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon BTGTU )
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 4,523
  • Tất cả: 370,081
Đăng nhập