KẾ HOẠCH học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 1636
KẾ HOẠCH học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số 281-KH/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

học tập chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-----

 

Căn cứ Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

   Tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành theo Quy định số 28-QĐi/TU, ngày 26/3/2018  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quy định 1171-QĐi/TU, ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

2. Yêu cầu

   Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ cùng với nội dung cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong năm 2020.

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức việc học tập chuyên đề năm 2020 thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với cổ vũ, biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác.

  II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập và liên hệ

  - Các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoat, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Các cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là Quy định 1171-QĐi/TU, ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

- Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi chi bộ, chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Định kỳ hằng tháng cùng với các nội dung sinh hoạt được đăng tải trên bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chi bộ thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả học tập và làm theo.

- Mỗi cán bộ, đảng viên chọn một số công việc cụ thể gắn với nội dung chuyên đề 2020 để cam kết nêu gương, đề ra kế hoạch tu dưỡng, chỉ rõ giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân trong quá trình công tác, phong cách làm việc và lãnh đạo gắn với nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tổ chức tuyên truyền

- Việc tổ chức tuyên truyền về nội dung của chuyên đề năm 2020 của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần gắn với mốt số hoạt động sau: Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, truyền thống của địa phương, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945-02/9/2020). Sau học tập, mỗi đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

- Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp ủy cơ sở, đội ngũ làm công tác tuyên vận. Tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, thông qua hội nghị tuyên vận hằng tháng. Tại các hội nghị chú ý giới thiệu tập trung vào nội dung của chuyên đề năm 2020 và liên hệ gắn với yêu cầu về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Các cấp ủy chỉ đạo phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (2013); phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tài liệu học tập

Chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Sách tham khảo: "Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tổng hợp kết quả học tập chuyên đề năm 2020 trong toàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

- Đề xuất mua và cấp phát tài liệu học tập chuyên đề năm 2020 đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa  ở cơ sở, tập trung vào nhưng nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình mới, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu của Chỉ thị số 27-CT/TTCP, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm các ngày truyền thống, ngành thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề năm 2020 với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về "giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố, bản tin các địa phương, sở, ban, ngành, MTTQ các các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của chuyên đề năm 2020 trên các chuyên trang, chuyên mục, gắn với tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh. Công tác tuyên truyền về chuyên đề năm 2020 cần gắn với tuyền truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2020), 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện, cơ sở tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ gắn với tuyên truyền sâu rộng nội dung của chuyên đề năm 2020. Đối với những cán bộ, đảng viên, hội viên chưa tham gia học tập trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 17/12/2019, các cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập bổ sung bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên thuộc địa phương, đơn vị quản lý đều tham gia học tập chuyên đề 2020.

Đôn đốc, tổng hợp việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 của địa phương, đơn vị gửi về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15/02/2020.

Báo cáo kết quả tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ chuyên đề năm 2020 của địa phương, đơn vị mình thành một mục riêng trong báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thời gian báo cáo theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Trên đây là kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020, yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,

- Văn phòng Trung ương,

- Ban Tuyên giáo Trung ương,

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,

- Các huyện uỷ, thành uỷ, thị ủy, đảng ủy TT,

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,

- Phòng Tài chính - Quản trị, VPTU,

- Chuyên viên Tổng hợp, VPTU,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Nga

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 4,498
  • Tất cả: 370,056
Đăng nhập