Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm kltw48.doc