Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên vận
  Từ việc đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận trong thời gian qua, nhất là trong hơn 1 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, ngày 01/3/2022 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản số 849-CV/TU tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo công tác tuyên vận tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai năm 2021

Tỉnh ủy nhận định thời gian qua, việc thực hiện công tác tuyên vận tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận cơ sở; kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật của tỉnh và đất nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19,… đồng thời nắm bắt, phản ánh các vấn đề Nhân dân quan tâm để tham mưu giải quyết, góp phần ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở. Tuy nhiên, qua nắm bắt, khảo sát thực tiễn năm 2021 cho thấy công tác tuyện vận và hoạt động tuyên vận tại một số địa phương còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém nhất định; một số ít cơ quan, địa phương có tình trạng buông lỏng, chưa phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hiệu quả tuyên truyền, vận động chưa cao.

Để công tác tuyên vận tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, thực hiện Quy định 60-QĐ/TU của Tỉnh uỷ; chú trọng những quan điểm chỉ đạo mới, các nội dung cần quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo tập trung về hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Xác định rõ công tác tuyên vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, do đó cấp uỷ đảng các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tuyên vận, để công tác tuyên vận thực sự là cầu nối, là nơi triển khai, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở; gắn kết, phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường hướng dẫn việc đánh giá và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận vào đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với phó ban chuyên trách, thành viên ban tuyên vận; Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường đưa tin, bài phản ánh việc thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng Quy định số 60-QĐ/TU.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng biên soạn, cung cấp thông tin thời sự, chuyên đề kịp thời, bảo đảm có chọn lọc, ngắn gọn, thông tin nổi bật, số liệu có tính tổng hợp, khái quát, phù hợp với đối tượng tuyên truyền; thời lượng tổ chức các chuyên đề phù hợp thời gian thực hiện tại các hội nghị tuyên vận. Tăng cường đăng tải hoạt động tuyên vận trên chuyên mục “Thông tin tuyên vận” của Cổng Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện về công tác tuyên vận. Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở, nhất là địa bàn còn yếu để tham mưu cho Tỉnh ủy biện pháp chỉ đạo, đánh giá. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên đi dự hội nghị, nắm tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở, nhất là địa bàn còn yếu. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện, cấp xã về công tác tuyên vận để kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ các biện pháp lãnh chỉ đạo.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế phân công thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm sát tình hình thực tiễn. Chú trọng phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận tại xã, phường, thị trấn; có cơ chế đánh giá hiệu quả phụ trách địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiện toàn thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo đúng Quy định 60-QĐ/TU của Tỉnh uỷ; chú trọng về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, uy tín của cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, tư duy viết và khả năng trình bày thuyết phục để nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận tại cơ sở; khuyến khích cán bộ tuyên vận có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để dần đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung của hội nghị tuyên vận cấp xã. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên vận theo kế hoạch và phân bổ kinh phí hằng năm. Chú trọng địa bàn còn yếu, cán bộ mới được kiện toàn, giao nhiệm vụ.

Việc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy khẳng định sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác tuyên vận đạt chất lượng, hiệu quả theo đúng Quy định số 60-QĐ/TU, phù hợp yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 ‑ 2025, Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong năm 2022 cũng như những năm tiếp theo./.

Nam Trung
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1,896
  • Tất cả: 910,815
Đăng nhập