KẾ HOẠCH thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2020
Số 118 - KH/BTGTU

TỈNH ỦY LÀO CAI

BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 118 - KH/BTGTU

Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2020

 -----

 

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận. Trên cơ sở đăng ký các nội dung tuyên truyền năm 2020 của các sở, ngành, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận theo hướng thiết thực, hiệu quả.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

3. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN

1. Quý I năm 2020

1.1. Tháng 1:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Quyết định số 14/2019/QĐ - TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

b. Chuyên đề:

- Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn tài liệu: Việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật và tỉnh Lào Cai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021 (tháng 8/2020). Công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1.

1.2. Tháng 2:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

b. Chuyên đề:

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT; công tác ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh biên soạn tài liệu: Kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và chủ đề hoạt động của Hội phụ nữ năm 2020.

 

1.3. Tháng 3:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Luật Quản lý thuế.

b. Chuyên đề:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn tài liệu: Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn tài liệu: Vấn đề tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đừng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quy chế của Tỉnh ủy

2. Quý II năm 2020

2.1. Tháng 4:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

b. Chuyên đề:

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn tài liệu: Công tác tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai gắn với Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021.

- Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn tài liệu: Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.

2.2. Tháng 5:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Pháp luật về Đất đai.  

b. Chuyên đề:

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: An toàn cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2020.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn tài liệu: Vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.3. Tháng 6:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

b. Chuyên đề:

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Công tác bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới và bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn tài liệu: Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy.

- Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn tài liệu: Thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển vào sản xuất, kinh doanh.

3. Quý III năm 2020

3.1. Tháng 7:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Luật Thi hành án hình sự.

b. Chuyên đề:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề về kỷ niệm 90 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Vấn đề chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021 và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

3.2. Tháng 8:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

b. Chuyên đề:

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn tài liệu: Một số nội dung triển khai Luật Du lịch theo Thông tư của Bộ VHTTDL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3.3 Tháng 9:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Nghị định số 45/2019/NĐ - CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

b. Chuyên đề:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn tài liệu: Vấn đề phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn tài liệu: Nội dung Bộ Luật Lao động sửa đổi.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn tài liệu: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Chủ đề “Dân vận khéo”.

4. Quý IV năm 2020

4.1. Tháng 10:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Nghị quyết số 08/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

b. Chuyên đề:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn tài liệu: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn tài liệu: Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4.2. Tháng 11:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Pháp luật về tiếp cận thông tin (Nghị quyết số 13/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai).

b. Chuyên đề:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn tài liệu: Nghị quyết số 45/2019/NĐ-CP, ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu: Tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 315-CT/TU về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4.3. Tháng 12:

a. Phổ biến giáo dục pháp luật:

- Sở Tư pháp biên soạn tài liệu: Pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

b. Chuyên đề:

- Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn tài liệu: Vấn đề thực hiện tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn tài liệu: Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, hình thành các cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Đầu mối tổng hợp toàn bộ nội dung các chuyên đề do các sở, ngành, đơn vị đăng ký, biên soạn và cung cấp cho cơ sở phục vụ triển khai tại hội nghị tuyên vận hằng tháng. Ngoài các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh bổ sung các chuyên đề phù hợp với thực tế và yêu cầu trong tình hình mới tại cơ sở.

2. Các sở, ngành, đơn vị đăng ký nội dung tuyên truyền

- Chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu theo phân bổ tại kế hoạch bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, dễ hiểu. Cụ thể:

- Sở Tư pháp biên soạn tài liệu để báo cáo viên truyền đạt trong khoảng 45 phút; các sở, ngành biên soạn chuyên đề để báo cáo viên trình bày từ 10 đến 15 phút tại hội nghị tuyên vận (trường hợp đặc biệt sẽ điều chỉnh thời gian, dung lượng nội dung cụ thể khi thực hiện hội nghị bảo đảm phù hợp). Việc biên soạn hoàn thành và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua hòm thư điện tử: hoanghoptglc@gmail.com trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, gửi cơ sở.

- Hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan ngành dọc cấp huyện, xã, cử báo cáo viên phối hợp với cán bộ tuyên vận trực tiếp truyền đạt, triển khai các chuyên đề của ngành tại hội nghị tuyên vận hằng tháng.

3. Các huyện ủy, thành ủy

Chỉ đạo đảng uỷ các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên vận bảo đảm  theo Quy định số 11- QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy.

Ngoài việc triển khai các nội dung thông tin tình hình thời sự, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chú trọng việc bố trí thời gian, báo cáo viên triển khai các nội dung chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật và các chuyên đề khác bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2020. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

 

   

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ,

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,

- Các sở, ngành, đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và DL, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh,

- TT các huyện ủy, thành ủy,

- Lãnh đạo Ban,

- Phòng TTr&VHVN,

- Lưu VT Ban TGTU.

TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Trường Sơn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 1,861
  • Tất cả: 910,780
Đăng nhập